Rektorsbrev 22/9

Hej på er alla!

Denna läsårstart bjuder på en del nyheter gällande de styrdokument vi har att förhålla oss till i vårt arbete. I det här brevet tänkte jag försöka sammanfatta dessa nyheter.

Grundskolans läroplan (LGR 11) har sedan den 1 juli 2016 kompletterats med två kapitel och ett nytt kunskapskrav för åk 1. Dessutom kommer lärarna i åk 1 att arbeta med ett obligatoriskt bedömningsstöd i svenska och matematik.

Nya kapitel om förskoleklassen och fritidshemmet
De nya läroplanstexterna är direkt riktade mot förskoleklassen respektive fritidshem, vilket tidigare saknats i läroplanen. Texterna anger vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha. Tanken är att texten ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen och i fritidshemmen. Solhemsskolan började redan under våren med att tolka dessa texter samt fundera på hur vi ska arbeta på vår skola. I texterna specificeras också vilka förmågor som ska tränas:

Förmågor som ska tränas i förskoleklassen:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Förmågor som ska tränas på fritidshemmen:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Nytt kunskapskrav för åk 1
Från och med höstterminen 2016 ska lärare i årskurs 1 bedöma sina elevers kunskaper mot ett nytt kunskapskrav i läsförståelse. Det nya kunskapskravet gäller godtagbara kunskaper i läsförståelse i slutet av årskurs 1. En bedömning mot detta kunskapskrav kommer att ske vid två tillfällen, ett under höstterminen samt ett under vårterminen,
i åk 1.

Kunskapskravet omfattar:

 • Att eleverna ska kunna läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategier och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
 • Att eleven visar begynnande läsförståelse genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av den lästa texten.
 • Att eleven själv med stöd av bilder och frågor kan uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget.
 • Att eleven i dessa fall då prövar att läsa om och korrigera sig själv.
 • Att eleven i samtal om texter som eleven lyssnat till kan föra enkla resonemang om innehåll och jämföra med egna erfarenheter.

Bedömningsstöd i svenska och matematik för årskurs 1-3
För att lättare kunna följa upp kunskaperna i svenska och matematik har två nya bedömningsstöd utformats. Bedömningsstöden är obligatoriska för åk 1 men kan även användas i åk 2-3. Med hjälp av bedömningsstöden kan läraren identifiera ”kritiska punkter” i elevernas läs- och skriv- respektive matematiska utveckling. Det kan vara elever som behöver ny eller ytterligare stimulans för att komma längre i sin kunskapsutveckling, vilket omfattar alla våra elever oavsett utgångsläget.

Läs mer i Läroplanen

Utökad timplan i matematik
I början av juni fattade riksdagen beslut om att utöka timplanen i matematik för årskurs 4-6. Till detta läsår ökar därför undervisningen i matematik med 1 timme/vecka i vardera åk 4-6.

I en rad olika internationella mätningar sjunker svenska skolans resultat på nationell nivå. Ovanstående utökning av timplan är ett direkt svar på denna resultatnedgång i matematik. 

Läs mer om Ytterligare undervisningstid i matematik

Om ni har frågor eller funderingar kontakta gärna skolans biträdande rektorer:

Kristina Jonsson, åk 1-6 AB
Jimmy Fagrell, åk 1-6 CD
Martin Hellstadius Rangborg, Förskoleklass A-D samt fritidshem och Klubben    

Hälsningar Helena

Dela:
Kategorier: